Ngữ pháp tiếng anh 7 -English grammar 7

Dạng bài tập 1: Chọn đáp án đúng cho câu1. A famous singer will be _____ here at 8:30p.m tomorrow.performingperform (v) trình diễnperformed Thì tương lai tiếp diễn, chỉ những hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai. S + will + be + V-ing I will be having a class tomorrow at 8 …