Bài tập về so sánh trong tiếng anh

Task 2. Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ cho trước sao cho nghĩa không thay đổi 1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted. ⇒ I’ve……. 2. I’ve never met any more dependable person than George. ⇒ George is……. 3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother. ⇒ Your mother is……. 4. There …

Bài tập ngữ pháp tiếng anh 6

1. Bài tập thì hiện tại đơn/ hiện tại tiếp diễn 1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in Hai Duong town. 2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers in the garden. 3. What _______________she (do)_____________? She (be)______________a teacher. 4. Where _________________you (be) from? 5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball and my brother (play) ________________soccer. 6. …

học toán tiếng anh online

ĐĂNG KÍ HỌC TIẾNG ANH/ TOÁN TIẾNG ANH ONLINE TOÀN QUỐC/GIA SƯ TIẾNG ANH TẠI HỘI AN

Về mô hình học tiếng anh online và tại lớp (ở Hội An). 1. Đội ngũ giáo viênBao gồm đội ngữ giáo viên trình độ từ đại học trở lên. Giáo viên bản xứ với đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ giảng dạy.Chứng chỉ tiếng anh IELTS, TOEICBằng giảng dạy sư phạmNhiều kinh nghiệm …