Bài tập Used To, Get Used To – Ngữ pháp tiếng anh 7

Cấu trúc Used to/ Be used to/ Get used to

A. LÝ THUYẾT

1. Cấu trúc Used to trong tiếng Anh

 

ng thức

Khẳng định (+)

S

  

used

to V

Phủ định (-)

S

did

not

use

to V

Nghi vấn (?)

Did

S

 

use

to V?

Cách dùng

Cấu trúc used to hay cấu trúc used to V được sử dụng để nói về một thói quen, hành động, sự kiện hoặc trạng thái đã từng xảy ra trong quá khứ và không còn xảy ra trong hiện tại nữa. Đôi khi nó được dùng để nhấn mạnh về sự khác biệt giữa hiện thực và quá khứ.

Ví dụ:

Khẳng định (+):

He used to be a long distance runner when he was young_ Anh ấy đã từng là vận động viên chạy bền hồi còn trẻ.

There used to be a cinema here_ Ở đây từng có một rạp chiếu phim

Phủ định (-): 

didn’t use to go swimming_ Trước kia tôi không thường đi bơi

She didn’t use to drink that much coffee_Trước kia cô ấy không uống nhiều cafe như vậy

Nghi vấn (?):

Did he use to smoke?_ Trước kia anh ta có hút thuốc không?

Did you use to eat meat before becoming a vegetarian?_ Trước khi trở thành người ăn chay thì bạn có ăn thịt không?

Lưu ý:

1. Phủ định của cấu trúc used to V có thể được viết dưới dạng used not to V. Ví dụ:

 • use not to go swimming.
 • She use not to drink that much coffee.

2. Không có thì hiện tại với cấu trúc used to V trong tiếng Anh. Để nói về thói quen trong hiện tại, ta dùng các trạng từ tần suất (usually, always, often, never,…)

3. Used hay use?

Khi trong câu không có “did”, ta dùng “used to” (có d)

Khi trong câu có “did”, ta dùng “use to” (không có d)

2. Cấu trúc Be used to V-ing trong tiếng Anh

Cấu trúc be used to V-ing trong tiếng Anh

ng thức

Khẳng định (+)

S

be (is, are,…)

 

used

to V-ing/danh từ.

Phủ định (-)

S

be (is, are,…)

not

used

to V-ing/danh từ.

Nghi vấn (?)

Be (is, are,…)

S

 

used

to V-ing/danh từ?

Cách dùng

Cấu trúc be used to V-ing được sử dụng để diễn tả ai đó đã từng làm 1 việc gì đó nhiều lần và đã có kinh nghiệm, không còn lạ lẫm với việc đó nữa.

Ví dụ

Khẳng định (+):

I am used to being lied to_Tôi đã quen với việc bị nói dối rồi

He is used to working late_ Anh ấy đã quen với việc làm việc muộn

Phủ định (-)

He wasn’t used to the heat and he caught sunstroke_Anh ấy không quen với cái nóng và bị bỏng nắng

We aren’t used to taking the bus_Chúng tôi không quen với việc đi xe bus

Nghi vấn (?):

Is she used to cooking?_Cô ấy có quen với việc nấu ăn không?

Are you used to fast food?_Bạn có quen ăn đồ ăn nhanh không?

3. Cấu trúc Get used to V-ing

Cấu trúc get used to V-ing trong tiếng Anh

ng thức

Khẳng định (+)

S

  

get used

to V-ing/danh từ.

Phủ định (-)

S

do

not

get used

to V-ing/danh từ.

Nghi vấn (?)

Do

S

 

get used

to V-ing/danh từ?

Cách dùng

Cấu trúc get used to V-ing được sử dụng để diễn tả  ai đó đang dần quen 1 vấn đề hoặc sự việc nào đó.  

Ví dụ

Khẳng định (+):

You might find it strange at first but you will soon get used to it_Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm lúc đầu nhưng rồi bạn sẽ quen với điều đó

After a while Jane didn’t mind the noise in the office; she got used to it_Sau một thời gian Jane đã không còn cảm thấy phiền bởi tiếng ồn nơi ng sở. Cô ấy đã quen với nó

Phủ định (-): 

He wasn’t used to working such long hours when I started his new job_Anh ấy từng không thể làm quen với việc làm việc trong thời gian dài khi mới bắt đầu ng việc

We couldn’t get used to the noisy neighborhood, so we moved_Chúng tôi đã không thể quen với tiếng ồn của hàng xóm, vậy nên chúng tôi chuyển đi

Nghi vấn (?):

Has your sister gotten used to his new boss?_Em gái của bạn đã quen với sếp mới chưa?

Have Tom got used to driving on the left yet?_Tom đã quen với việc lái xe bên tay trái chưa?

Lưu ý

1. Cả hai cấu trúc ‘be used to’ và ‘get used to’ đều theo sau bởi danh từ hoặc danh động từ (động từ đuôi -ing)

2. ‘Be used to’ và ‘get used to’ có thể được dùng ở tất cả các thì, chia động từ phù hợp cho từng thì. Ví dụ:

 • You will soon get used to living alone.
 • When we lived in Bangkok, we were used to hot weather.
 • have been getting used to snakes for a long time.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Ex1: Choose the best answer to complete these following sentences.

1. Astronauts_____ in their spaceship, but they frequently work outside now.

A. were used to stay

B. used to stay

C. were staying

D. had used to stay

2. People _____ that the earth is round before.

A. were not used to believe

B. used to believing

C. would not use to believe

D. did not use to believe

3. Tuberculosis_____ incurable before.

A. use to be thought

B. used to be thought

C. used to think

D. use to think

4. Formerly babies_____ of whooping cough.

A. have died

B. used to die

C. would die

D. both B and C

5. These city girls are used_____ in the field.

A. to work

B. used to lie

C. would like

D. to working

6. Newton_____ scientific books when a boy.

A. used to read

B. has read

C. had read

D. had been reading

7. I am sorry I am not_____ fast.

A. used to drive

B. used to driving

C. use to drive

D. use to driving

8. Frank used to work in a small shop. He_____

A. doesn’t any more

B. still does

C. is now

D. had never done anything else

9. Roy Trenton used to work in a small shop. He _____

A. is driving it

B. doesn’t drive it any more

C. likes it

D. didn’t like it

10. Roy Trenton use to drive a taxi. This means he_____

A. use to lie

B. used live

C. used to living

D. used to live

11. I_____ in Jakarta. I’ve lived here all my life.

A. am used to living

B. used to living

C. use to live

D. am used to live

12. Jane_____ for the telephone company, but now she has a job at the post office.

A. used to working

B. used to work

C. is used to working

D. am used to work

13. This work doesn’t bother me. I _____ hard. I’ve worked hard all my life.

A. used to working

B. used to work

C. am used to working

D. am used to work

14. Dick_____ a moustache, but he doesn’t any more. He shaved it off because his wife didn’t like it.

A. used to having

B. is used to having

C. was used to having

D. used to have

15. When I was a child, I _____ anyone 40 was old.

A. used to think

B. was used to thinking

C. used to thinking

D. was used to think

Ex2: For each sentence, choose a variety of “used to”, “be used to” or “get used to”. Use the verb in the brackets to make the sentence. Don’t use any contractions.

1. European drivers find it difficult to _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to school there, but now it’s a factory.

3. I’ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they do things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn’t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can’t believe they are going to build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day – now he doesn’t smoke at all!

8. Whenever all my friends went to discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went to live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He’s a very open minded person.

Exercise 3. Bài tập về cách dùng used to, be used to và get used to

1. I am………….milk every day.

 • used to drink
 • used to drinking
 • use to drink

2. She has………….in a small village.

 • got used to
 • get used to
 • got used

3. When I was a child, I didn’t……………chocolate but now I eat a lot.

 • use to eating
 • use to eat
 • used to eat

4. You must…………….English for long hours.

 • used to learning
 • used learn
 • use to learn

5. I have……………….English every day.

 • use to learn
 • used to learning
 • used learning

6. I am……………..for myself.

 • used to cook
 • used to cooking
 • use to cook

7. Her son is…………television for five hours a day.

 • used to watch
 • used to watching
 • used watch

8. I……………….a big chocolate cake a day but I stopped three years ago.

 • used to eat
 • used to eating
 • used eat

9. I am…………..a cup of coffee in the morning.

 • used drink
 • use drinking
 • used to drinking

10. Peter……………a bike, now he has a car.

 • used to having
 • used to have
 • used having

One Comment

 1. BÀI TẬP THỰC HÀNH

  Ex1: Choose the best answer to complete these following sentences.

  1. Astronauts_____ in their spaceship, but they frequently work outside now.

  A. were used to stay

  . used to stay

  C. were staying

  D. had used to stay

  2. People _____ that the earth is round before.

  A. were not used to believe

  B. used to believing

  . would not use to believe

  D. did not use to believe

  3. Tuberculosis_____ incurable before.

  use to be thought

  B. used to be thought

  C. used to think

  D. use to think

  4. Formerly babies_____ of whooping cough.

  A. have died

  B. used to die

  C. would die
  . both B and C

  5. These city girls are used_____ in the field.

  . to work

  B. used to lie

  C. would like

  D. to working

  6. Newton_____ scientific books when a boy.

  A. used to read

  B. has read

  C. had read

  . had been reading

  7. I am sorry I am not_____ fast.

  A. used to drive

  . used to driving

  C. use to drive

  D. use to driving

  8. Frank used to work in a small shop. He_____

  A. doesn’t any more

  B. still does

  . is now

  D. had never done anything else

  9. Roy Trenton used to work in a small shop. He _____

  . is driving it

  B. doesn’t drive it any more

  C. likes it

  D. didn’t like it

  10. Roy Trenton use to drive a taxi. This means he_____

  A. use to lie

  B. used live

  C. used to living

  . used to live

  11. I_____ in Jakarta. I’ve lived here all my life.

  . am used to living

  B. used to living

  C. use to live

  D. am used to live

  12. Jane_____ for the telephone company, but now she has a job at the post office.

  A. used to working

  . used to work

  C. is used to working

  D. am used to work

  13. This work doesn’t bother me. I _____ hard. I’ve worked hard all my life.

  A. used to working

  B. used to work

  C. am used to working

  . am used to work

  14. Dick_____ a moustache, but he doesn’t any more. He shaved it off because his wife didn’t like it.

  A. used to having

  . is used to having

  C. was used to having

  D. used to have

  15. When I was a child, I _____ anyone 40 was old.

  A. used to think

  B. was used to thinking

  . used to thinking

  D. was used to think

  Ex2: For each sentence, choose a variety of “used to”, “be used to” or “get used to”. Use the verb in the brackets to make the sentence. Don’t use any contractions.

  1. European drivers find it difficult to used to drive (drive) on the left when they visit Britain.

  2. See that building there? I used to go (go) to school there, but now it’s a factory.

  3. I’ve only been at this company a couple of months. I wasn’t get used still (still not) how they do things round here.

  4. When I first arrived in this neighbourhood, I used to live (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

  5. Working till 10pm isn’t a problem. I get used finish (finish) late. I did it in my last job too.

  6. I can’t believe they are going to build an airport just two miles from our new house! I will never get used (never) all that noise! What a nightmare.

  7. His father used to smoke (smoke) twenty cigars a day – now he doesn’t smoke at all!

  8. Whenever all my friends went to discos, I get used never go (never go) with them, but now I enjoy it.

  9. I used to drive (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

  When Max went to live in Italy, he used to live (live) there very quickly. He’s a very open minded person.

  Exercise 3. Bài tập về cách dùng used to, be used to và get used to

  1. I am………….milk every day.

  used to drink
  used to drinking
  use to drink
  2. She has………….in a small village.

  got used to
  get used to
  got used
  3. When I was a child, I didn’t……………chocolate but now I eat a lot.

  use to eating
  use to eat
  used to eat
  4. You must…………….English for long hours.

  used to learning
  used learn
  use to learn
  5. I have……………….English every day.

  use to learn
  used to learning
  used learning
  6. I am……………..for myself.

  used to cook
  used to cooking
  use to cook
  7. Her son is…………television for five hours a day.

  used to watch
  used to watching
  used watch
  8. I……………….a big chocolate cake a day but I stopped three years ago.

  used to eat
  used to eating
  used eat
  9. I am…………..a cup of coffee in the morning.

  used drink
  use drinking
  used to drinking
  10. Peter……………a bike, now he has a car.

  used to having
  used to have
  used having

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *